SEKRETERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

PROF.DR.İSMET SUNGURBEY’E ARMAĞAN
VEREM-em
SEKRETERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ


SEKRETERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Sekreterlik mesleğinin kökeni eski Roma ve Yunan toplumlarına dayanmaktadır. İlk ticari daktilonun 1873 yılında kullanılmaya başlaması işyerlerinde daktilo kullananlar için bir kadro oluşturmuş, böylece sekreterlik denilen birim yavaş yavaş ortaya çıkmıştır.

Sekreterlik hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel gelişimi de hemen hemen diğer ülkelerle paralel olmuştur. Eski Türk Devletleri içerisinde, çeşitli görevlerde sekreterlere rastlanmaktadır. Bu görevliler Hakanın mektuplarını yazan, devletin çeşitli kademelerinde sorumluluk alan ve yazışma yapan “umumi katip”, “mahsus kalem müdürü” yada “yazıcı” olarak adlandırılmaktadır. Sekreterlik mesleğinin öneminin daha çok kavranması ve gelişmesi XX. yüzyılın ikinci yarısı içinde gerçekleşmiştir. Toplumda yer alan kuruluşların sayısı arttıkça ve geliştikçe hem profesyonel anlamda yöneticilik, hem de sekreterlik mesleği gelişme göstermiştir.

Türkiye’de sekreterlik hizmeti, iş akışı fazla olan yöneticilerin yazışma, haberleşme ve organizasyon işlerinin aksamadan yürütülmesi için iş hayatına girmiştir. Giderek iş yaşamının yoğunlaşması ve karmaşık bir yapıya sahip olması, sekreterlik hizmetlerini sunacak kişilerin eğitimini ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde ilk kez lise ve dengi okul mezunları için 1956 yılında, Amerikalı uzmanlar tarafından Ankara’da 30 kız öğrenci ile bu dalda eğitim yapılmaya başlanmıştır. 1979 yılında Sekreterlik Meslek Liseleri açılarak ortaöğretim düzeyinde, 1982 yılından itibaren de üniversiteler bünyesinde ön lisans düzeyinde eğitim yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde insanlar hemen her gün, değişik nedenlerle, çeşitli kuruluşlarla görüşmek durumunda kalmaktadır. Bu görüşmeyi bazen bilgisayar, telefon, faks ya da mektup gibi iletişim araçlarından yararlanarak, bazen de yüz yüze yapmaktadırlar. Her iki durumda da ilk karşılaşılan kişi sekreter, ilk karşılaşılan hizmetler de sekreterlik hizmetleridir. İnsanlar üzerinde ilk ve son bir dakikanın çok önemli etkisi olduğu düşünüldüğünde, sekreter ve sekreterlik hizmetlerinin önemi anlaşılmaktadır.

Sekreter sözcüğü İngilizcede “secret” gizli, sır anlamında, “secretery” ise sır saklayan, gizliliği koruyan kişi anlamına gelmektedir. Uluslararası Sekreterler Derneği Sekreteri; iş yaşamının gün geçtikçe karmaşıklaşan yönetiminde, yöneticinin en yakın desteği, iletişim gücü, ona aktivite kazandıran ve süresinin tamamını etkin olarak kullanabilmesini sağlayan, çalışma ortamının önemli bir büro görevlisi olarak tanımlamaktadır.

Kaynak: Aylanur Ataklı, Sebahat Ekinci

Funda Yeşilırmak

(Sekreter – DOĞAN Hukuk Bürosu)