Boşanmanın Tanınması Prosedürü

Yurt Dışı Onarım Tazminatı

Boşanmanın Tanınması Prosedürü

Yurt Dışı Boşanmanın Tanınması Prosedürü

YURTDIŞINDAKİ BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE TANITILMASINA İLİŞKİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ VE PROSEDÜR

29/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (4)’üncü maddesinde Boşanmaya İlişkin Tanıma Davalarına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi olarak eklenen maddeye göre;

Almanya’da (yurtdışında) boşanmış olan kişiler tanıma davasına gerek kalmadan Aşağıdaki şartların hepsi birlikte geçekleşirse dava açılmaksızın Nüfus Müdürlüğü’nde boşanma işletilebilecektir.

1)- Her iki tarafın bizzat veya avukatlarına vereceği vekaletname ile, birlikte başvuru yapılması (ayrı ayrı başvuru olmaz)

2)- Yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması

3)- Türk kamu düzenine aykırı olmaması.

        

Bu maddenin nasıl uygulanacağı önümüzdeki süreçte çıkacak Yönetmelik ile netleşecektir. Yönetmelik çıkana kadar, yurtdışındaki boşanma kararının Nüfus Müdürlüğü’ne işletilebilmesi için tanıma davaları devam etmektedir.

29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/690

MADDE 4 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”